KD ngh? r?ng anh ta n??n l?? việt nam đá trận tiếp theo vào ngày nào m?t 99 v?? ch??ng t?i kh?ng ?? l?i cho anh ta. EA Sports ?? ti?t l? l??n s??ng x?p h?ng ng??i ch?i ??u ti??n c?a m??nh trong b?n ph??t h??nh s?p t?i cho tr?? ch?i video NBA 2K22 n?i ti?ng c?a h? v?? Kevin Durant n?m trong s? b?n ng??i ch?i nh?n ???c x?p h?ng t?ng th? l?? 96 ??? Nh?ng ng??i ???c vinh danh h??ng ??u kh??c v?i x?p h?ng 96 bao g?m LeBron James, Steph Curry v?? Giannis ?G ?G Reek Freak ?? Antetokounmpo.

Kevin Durant NBA 2K 2K22 X?p h?ng Trae Young
Kevin Durant ki?m ???c m?t trong nh?ng x?p h?ng cao nh?t cho phi??n b?n NBA 2K22. (H??nh ?nh: EA Sports)

Luka Doncic t? Dallas Mavericks s? xu?t hi?n tr??n trang b??a c?a NBA 2K22, ra m?t v??o ng??y 10 th??ng 9. Durant s? xu?t hi?n tr??n trang b??a phi??n b?n k? ni?m 75 c?a NBA 2K21, c??ng v?i Kareem Abdul-Jabbar v?? Dirk Nowitzki.

Durant l?? x?p h?ng truc tiep bong da k96 trong n?m ngo??i ?s NBA 2K21 trong khi Curry v?? LeBron ??ng ??u n?m ngo??i ?s ?s x?p h?ng ? m?c 97.

Sau khi Durant th?ng tr? Th? v?n h?i, tr?ng kh?ng th? ng?n c?n trong v??ng play -off NBA v?? g?n nh? ???nh b?i Milwaukee Bucks trong tr?n chung k?t H?i ngh? ??ng, nh?ng ng??i ? NBA 2K c??p anh ta b?ng x?p h?ng. Anh ta ??t nh?t n??n ki?m ???c 98 v?i c? h?i nang c?p l??n 99 trong m??a gi?i. B?t c? c??ch n??o b?n nh??n v??o n??, m?t 96 l?? lo?i x??c ph?m.

Ngay c? LeBron c?ng ngh? r?ng EA Sports c?ng hi?u sai.?N ?N ah! ?? Tweet lebron.?S hould l?? 99! ??/P>

Trae Young t? Atlanta Hawks c?ng b? h?t h?i m?t l?n n?a. NBA 2K22 ?? x?p h?ng 89 cho Young, ng??i n??i r?ng kh?ng ??a n?? v??o nh?ng n?m 90.?F l??n nh? ch??ng t?i l??m ?i?u n??y m?i n?m, ???? Young tr??n Twitter.?Y ?a ?a s? bao gi? c?? ???c ???ng kh?ng? ?/p>

Ch? c?? m?t ng??i trong l?ch s? nh??ng quy?n tr?? ch?i video NBA2K ?? t?ng ki?m ???c 100 ?i?m ho??n h?o, ?? x?y ra v?i Shaquille O ?N ?N Eal v??o n?m 2002. Ch? c?? m?nba betting t s? ??t ng??i ch?i ?? ???c EA Sports, bao g?m c? Lebron, bao g?m c? Lebron, bao g?m c? Lebron, Tim Duncan, Kobe Bryant v?? Kevin Garnett.

Madden Football, EA Sports ?? NFL nh??ng quy?n, th??ng trao gi?i cho ng??i ch?i gi?i nh?t m?i m??a X?p h?ng 99. C??c nh?? th?ng k?? v?? nh?? ph??t tri?n t?i NBA 2K l?? m?t ch??t keo ki?t h?n v?i h? th?ng x?p h?ng c?a h?.

H??ng d?n t??ng t? v? ch? ?? n??y

?? l?i m?t cau tr? l?i

??a ch? email c?a b?n s? kh?ng ???c c?ng b?. C??c tr??ng b?t bu?c ???c ???nh d?u *